Continguts de l'article

Centres Especials de Treball (CETs): Desafiaments i Solucions

Els Centres Especials de Treball (CETs) són entitats el principal objectiu de les quals és proporcionar ocupació remunerada i la integració laboral a persones amb discapacitat, assegurant així la seva participació en el mercat laboral en condicions equitatives. Entre les diverses àrees en què operen els CETs, la neteja professional ocupa un lloc destacat. Això no obstant, la formació del personal en aquesta àrea enfronta diversos desafiaments específics que poden afectar tant la qualitat del servei com el desenvolupament professional dels empleats.

En aquest context, comptar amb la col·laboració i acompanyament de proveïdors experts en processos, problemàtiques del sector, productes i màquines de neteja professional com DIBOSCH, pot ser clau per superar aquests reptes aportar valor i oficiar els equips i potenciar la divisió de negoci de els serveis de neteja.

Problemàtiques Habituals en la Formació del Personal de Neteja Professional als CETs

1. Manca de Formació Especialitzada:

La manca de formació pot resultar en una neteja deficient, poc qualitativa, amb danys a les superfícies tractades, majors costos operatius deguts a l’ús incorrecte dels recursos o manca de seguretat a l’hora de manejar correctament la maquinària i els productes químics.

2. Adaptació a Necessitats Específiques:

Les persones amb discapacitat poden requerir adaptacions específiques en els processos de formació i treball. Sense adaptacions adequades, els empleats poden sentir-se desmotivats o incapaços d’exercir les seves funcions eficientment, afectant-ne la integració i el desenvolupament professional. La creació de material complementari, cartelleries, dossiers, processos de neteja homogenis amb codificacions de colors són accions que hi poden ajudar.

3. Actualització Contínua:

El sector de la neteja professional està en constant evolució, amb noves tecnologies i productes emergint regularment. A banda, la rotació del personal s’ha de tractar amb programes de formació i actualització contínua dels equips de treball.

L’obsolescència en coneixements i habilitats pot fer que els CET quedin enrere en termes de competitivitat i qualitat del servei ofert.

Solucions: Formació i Acompanyament de la Mà d’un Soci Proveïdor Expert al sector de CETs

Un proveïdor expert en sector, procés, productes i màquines de neteja, com ara DIBOSCH, pot oferir solucions integrals per superar els desafiaments esmentats i potenciar el rendiment i la competitivitat dels CETs en l’àmbit de la neteja professional.

1. Formació Especialitzada i Personalitzada:

Proposta: DIBOSCH pot desenvolupar programes de formació especialitzats que aborden les necessitats específiques del personal de neteja als CETs. Aquests programes poden incloure instruccions detallades sobre l’ús correcte de productes i maquinària, així com tècniques avançades de neteja.

Benefici: En rebre una formació adequada, els empleats estaran millor equipats per realitzar la seva feina de manera eficient i segura, millorant la qualitat del servei i reduint costos operatius.

2. Adaptació de la Formació a Necessitats Especials:

Proposta: DIBOSCH pot col·laborar amb els CETs per dissenyar programes de formació que incloguin adaptacions necessàries per a persones amb discapacitat, assegurant que tots els empleats puguin beneficiar-se de la capacitació de manera efectiva. Cartelleria amb múltiples idiomes, vídeos tutorials personalitzats, processos unificats, reducció de químics, codis de colors per als diferents processos o zones… són algunes de les eines més utilitzades.

Benefici: Això no només millora la competència i la moral del personal, sinó que també promou un entorn de treball inclusiu i equitatiu.

3. Actualització i Formació Contínua:

Proposta: Oferir formació contínua amb actualitzacions periòdiques sobre noves tecnologies, productes i millors pràctiques en neteja professional. A banda de programar un seguiment dels equips regular per recordar punts clau. Això pot incloure tallers, seminaris i mòduls de formació en línia.

Benefici: Mantenir el personal actualitzat assegura que els CETs puguin oferir serveis d’alta qualitat, posicionant-se competitivament al mercat.

Acompanyament i Assessorament per a CETs

A més de la formació, DIBOSCH pot proporcionar acompanyament i assessorament continu als CETs.

Assessorament a la Selecció d’Equips i Productes:

Utilitzar els productes i els equips correctes pot augmentar l’eficiència i l’efectivitat dels processos de neteja, a més d’optimitzar els costos. Per aquest motiu, és important avaluar les necessitats específiques del CET i recomanar els productes i els equips més adequats per a les seves operacions.

Els CETs tenen un paper crucial en la integració laboral de persones amb discapacitat, i la neteja professional és una de les àrees on es poden destacar amb el suport adequat. Superar les problemàtiques habituals a la formació del personal és essencial per a l’èxit d’aquests centres.

Un proveïdor expert com DIBOSCH pot oferir formació especialitzada, assessorament i acompanyament continu, permetent als CETs optimitzar els serveis de neteja i assegurar un entorn de treball inclusiu i eficient.

Buscar