Continguts de l'article

La importància del certificat EU Eco-label en tèxtil destinat a la higiene professional

En un context marcat per una creixent conscienciació en matèria de sostenibilitat, fa anys que els fabricants de productes per a la higiene professional estan treballant per oferir solucions centrades en la sostenibilitat. Aquesta tendència, que es mostra clarament a l’alça, implica que els usuaris professionals del sector de la higiene demanen cada cop més productes químics, sistemes, maquinària i eines creats considerant criteris de sostenibilitat.

Diverses institucions i organismes europeus han impulsat una sèrie de certificacions en matèria d’ecologia per tal d’ajudar els consumidors a disposar d’informació sobre els productes i el seu impacte mediambiental. Es tracta de l’etiquetatge ecològic. Aquest etiquetatge permet a les persones consumidores obtenir, de forma clara i senzilla, informació sobre el producte adquirit, així com quantificar quin és l’impacte ambiental derivat de la seva creació i utilització.

Cal explicar que les ecoetiquetes estimulen als productors a optimitzar els seus processos per fabricar productes amb menys repercussions sobre el medi ambient. Tot i que actualment existeixen diverses ecoetiquetes, en aquesta entrada destacarem els principals trets de l’etiqueta ecològica EU Eco-label.

La importància de la EU Eco-label en tèxtils, mopes i baietes

La EU Eco-label és una de les ecoetiquetes tèxtils més importants i reconegudes que existeixen a nivell mundial. Entre els seus objectius identifiquem la promoció del disseny, la venda i utilització d’articles amb una repercussió ambiental baixa durant el seu període de vida, és a dir, des de la seva creació fins a la destrucció de l’article.

Aquesta etiqueta també està creada amb la finalitat de proporcionar a les persones consumidores dades precises sobre l’impacte en el medi ambient dels articles, considerant que no es modifiquen les característiques del producte que en permeten la seva utilització.

Què suposa el certificat tèxtil EU Eco-label en mopes i baietes?


Poder garantir la sostenibilitat dels articles implica motivar un consum responsable de béns per part dels consumidors. En primer lloc, la producció de productes tèxtils sovint implica tenyir, estampar i blanquejar. Es tracta de processos que si s’executen sense precaució poden tenir conseqüències nefastes tant en el medi ambient com en la salut dels treballadors que assumeixen aquesta tasca.
Per aquesta raó, els experts d’EU Eco-label han definit criteris molt estrictes per als productes tèxtils per tal de reduir al màxim la contaminació i els riscos per a la salut en l’etapa de fabricació dels articles.

Quins criteris cal complir per obtenir una ecoetiqueta?


Per a aconseguir una ecoetiqueta cal complir amb tots els requisits contemplats dins de la normativa que regula aquestes acreditacions. Tant en el procés d’elaboració del producte, com en la seva utilització i posterior eliminació.
Un dels aspectes més destacats que és té en compte per concedir una ecoetiqueta tèxtil és la inexistència de metalls pesants en les peces. És ben sabut que aquests metalls són extremadament nocius per a la salut humana. Concretament, algunes de les manifestacions més habituals causades per la presència de partícules d’aquest tipus són reaccions al·lèrgiques, càncer, neurotoxicitat, nefrotoxicitat, entre d’altres.
Tot i que la presència de metalls pesants en els teixits es pot deure als processos d’elaboració, tintatge o acabat dels teixits, algunes fibres naturals contenen metalls pesats com a element intrínsec.
Per tal de garantir els màxims estàndard de seguretat, l’organisme regulador de les eco etiquetes fixa
els valors límits permesos de cada metall pesat amb la finalitat de garantir nivells de seguretat òptims.

Beneficis de comprar baietes i mopes ecològiques i sostenibles


Els beneficis d’adquirir productes per a la higiene professional amb certificats ecològics són nombrosos.
Primerament, l’empresa que compra productes, com baietes i mopes, basant-se en els criteris de sostenibilitat aporta garanties de qualitat. Aquest fet contribueix a fomentar la reputació de la marca, a la mateixa vegada que és un aspecte que pot afavorir la qualitat del servei que els clients perceben.
En addició, també cal comentar que treballar amb productes amb certificats ecològics aporta garanties de seguretat i benestar a les persones que han d’interactuar amb el producte.
A més, cal destacar que utilitzar productes d’higiene amb certificats ecològics és un aspecte a tenir en compte si es té previst optar a contractacions de serveis públics.


Més enllà dels avantatges empresarials, comprar productes amb certificats ecològics és un acte de responsabilitat empresarial i ambiental i que contribueix a la reducció de l’impacte humà derivat de les activitats econòmiques.