Continguts de l'article

Pla d’higiene i desinfecció professional

Què és el pla d’higiene?

El pla d’higiene és un document que recull els processos de neteja i higienització que requereix cada punt i zona de treball d’un negoci.

Escoles, guarderies, residències, menjadors, bars, restaurants, càterings, hotels, geriàtrics, hospitals, clíniques sanitàries…

És aconsellable que tot tipus d’establiment tingui un pla d’higiene per tal de seguir processos estàndards, segurs i controlats d’higienització. Així evitem possibles problemes durant les inspeccions i assegurem un servei de qualitat als clients i un bon espai de treball pels operaris.
Els centres de treball especificats en les normatives sanitàries vigents (R.D. 3484/2000) i que forma part del procés més ampli de les APPCC. (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics), estan obligats a tenir pla d’higiene.

Quina informació es detalla en el pla d’higiene?

El pla d’higiene consta de dues parts i descriu tots els aspectes que intervenen en el procés d’higienització.

1. Pla de neteja: on es descriuen les activitats de neteja i desinfecció a realitzar a tot l’establiment de tal manera que permeti organitzar i executar les diferents accions per tal de controlar i garantir el correcte estat higienicosanitari de les instal·lacions, estris,
superfícies, etc.

2. Registre de neteja: per a un bon control cal registrar totes les operacions portades a terme, per aquest motiu el pla d’higiene inclou una graella on constarà totes les zones/ estris del pla de neteja (terra, superfícies, neveres, estris, WC, prestatgeries, vidres, parets, sostres…) i on diàriament s’haurà de registrar l’activitat de neteja duta a terme.

Aspectes que cal especificar en el pla d’higiene:

I.  Cal identificar-les zones, superfície i estris que s’han de netejar i/o desinfectar.
II. Cal descriure totes les fases del procés de neteja i desinfecció de forma cronològica.

a.  Productes: Els productes utilitzats, dilucions i quantitat necessària per aplicació.
b.  Mètode: Cal especificar el mètode, si serà una neteja manual o automàtica, amb assecat amb paper d’un sol ús, o esbandit abundant, si amb polvorització a baixa o alta pressió…, etc.
c.   Material: raspalls, pal de fregar, maquinària, dosificadors…, etc.
d.  Temps i temperatura: D’actuació o graus per a una bona aplicació, com també cal especificar la                          pressió si cal en bars.

III. Cal especificar la freqüència de la neteja o desinfecció; després de cada ús, després de la jornada, setmanal, mensual…

Avantatges del pla d’higiene

Establir un pla d’higiene per escrit ajuda a:

*   Estandarditzar processos segurs d’higienització.
*   Minimitzar els riscos laborals per a la mala manipulació de maquinària i productes químics.
*   Augmentar la productivitat i la seguretat dels treballadors amb tots els processos detallats.
*   Millorar el servei i imatge davant dels clients.
*   Garantir la seguretat durant les possibles inspeccions oficials.

Fitxes tècniques i de seguretat

A més el pla d’higiene hauria d’incloure les Fitxes tècniques i de seguretat dels productes químics que es detallen en el pla. Document que inclou tota la informació relacionada amb el producte químic per a conèixer les seves propietats, ingredients, aplicacions, riscos…etc. per evitar mals usos i prevenir accidents.

DIBOSCH disposem de totes les fitxes tècniques i de seguretat dels nostres productes a la seva pàgina web, Dibosch, en cas de necessitar més informació sobre els productes ens poden enviar un correu a dibosch@dibosch.com

Si necessita un Pla d’higiene pel seu negoci, contacti amb nosaltres a dibosch@dibosch.com realitzarem una auditoria per a avaluar les seves necessitats i li personalitzarem el seu pla d’higiene per tal que el seu establiment compleixi totes les normatives establertes en concepte d’higiene i Seguretat alimentaria.

Buscar