Continguts de l'article

Rènting i maquinària de neteja professional.

Un cop hem pres la decisió d’adquirir una fregadora, escombradora, aspirador o qualsevol altra tipus de maquinària de neteja industrial hem de pensar en quina és la millor opció per disposar de l’equip i de quina forma ho pagarem.

Si volem l’equip en propietat des del primer moment,  es pot fer front al pagament amb fons propis (tot i la recomanació general de no finançar inversions amb circulant).

També es pot recórrer al finançament tradicional mitjançant les entitats de crèdit amb les que habitualment treballem. Els tipus baixos als que actualment es pot accedir fan aquesta opció força atractiva, però en contra hi ha que: consumirem risc bancari, que empitjorarem els ratis financers (palanquejament, liquidesa, etc), que porta associats costos administratius de preparació de la documentació demanada per l’entitat financera i que el temps transcorregut entre la decisió de compra i la signatura del contracte de préstec es pot allargar vàries  setmanes.

blog_fregadora_rentingSi per contra, la propietat del bé ens és secundària i el que prioritzem és poder utilitzar un equip dimensionat a les nostres necessitats, de manera immediata i durant el seu període de màxima eficiència (evitant futurs costos per obsolescència), la nostra millor opció serà el rènting.

 

Cada cop més les empreses distribuïdores com Dibosch, S.L. tenen acords de col·laboració amb financeres de rènting com Siemens  per oferir als seus clients una solució integral conjunta.

Amb aquesta fórmula,  és habitual que al rebre un pressupost per l’adquisició d’una màquina ja s’hi adjunti la corresponent oferta de finançament amb rènting.

 

Les claus per entendre bé i aprofitar els avantatges d’ aquest producte són:

 • És un lloguer a llarg termini: la financera compra la màquina al distribuïdor per després llogar-la al client final. El termini màxim de lloguer és de 5 anys. Dibosch recomana adaptar aquest termini a la vida útil de la màquina (variarà en funció del tipus de servei a realitzar, intensitat d’ús, formació de l’operari, etc). Així possibilitarem la renovació de l’equip un cop s’hagi aprofitat i exhaurit l’etapa de màxima productivitat.
 • Pot incloure serveis addicionals com l’assegurança. També es podria incloure el manteniment de l’equip en la mateixa operació, però en aquest cas aconsellem fer-ho de forma independent a la quota de rènting. El motiu és que el servei tècnic de la maquinària el dóna directament Dibosch, que ofereix contractes de manteniment pràcticament “ad hoc”, adaptats a cada model i necessitat (dimensionats al nostre parc de maquinària, amb diferents graus de cobertura, …) i renovables anualment.
 • Quotes fixes mensuals (sense puges per IPC ni variació de tipus d’interès). Podem ajustar la durada del rènting a una quota que s’acomodi a la nostra disponibilitat de tresoreria i fluxos de caixa. Les operacions solen fer-se per anualitats, resultant les de 4 o 5 anys les més freqüents (considerant també la vida útil de l’equip).
 • Finançament de l’adquisició. A diferència d’un lísing on sempre hi ha una darrera quota que és la opció de compra, un rènting standard no contempla aquesta opció. La idea és que al final del període de lloguer es pugui renovar l’equip per un altra de nou que reculli les millores tecnològiques, que aporti millors prestacions i que s’adapti millor a les nostres necessitats actuals.
 • Renovació del parc de màquines: una bona planificació en la renovació dels equips té un impacte positiu en la imatge corporativa, ens permet tenir sempre la maquinaria més productiva i eficient i estalviar en reparacions i manteniments. Aconsellem tenir contractat el manteniment preventiu dels equips de neteja amb Dibosch (servei tècnic oficial) perquè d’ aquesta forma la seva maquinària sempre estarà operativa al 100%. Per serveis d’importància elevada o crítics hi ha l’opció de màquina equivalent de substitució. Tenir el contracte de manteniment aporta importants estalvis d’administració i operatius.

En cas de no interessar aquesta renovació de l’equip sempre podrem prorrogar el lloguer o demanar la devolució de la màquina per provocar l’opció de recompra

 • L’opció de recompra. És important considerar que no ens trobem davant d’un bé d’equip que tingui un gran mercat de seminous/usats i que l’empresa financera té nul interès en anar acumulant maquinària que ja estigui al final de la seva vida útil, amb lo que, davant la nostra decisió de devolució de l’equip, Siemens oferirà una opció de recompra que variarà en funció de l’estat de l’equip.
 • Immediatesa. Ens podem oblidar d’aportar escriptures, balanços, impostos i certificats al banc. Siemens necessita un nom i un CIF i en qüestió de minuts es genera l’oferta de rènting. Habitualment en poques hores sabrem si el departament de riscos de Siemens aprova l’operació (sempre que parlem de Societats amb els comptes anuals presentats i que no siguin de nova creació). En casos de denegació sempre es dóna l’opció que alguna altra Societat avali la operació i aquesta es torni a avaluar. Un cop aprovada una operació, amb en DNI de l’apoderat, el número de compte i unes poques dades addicionals es pot preparar el contracte per signar. Pot plegat es pot arribar a fer en menys de 24 hores.
 • Altres avantatges del rènting:
  • Cost Fixe: les quotes son mensuals i fixes, permetent una bona supervisió de costos i evitant desviacions en el nostre pressupost.
  • Despesa deduïble. Té la consideració de lloguer, essent la despesa 100% deduïble igual que la totalitat de l’IVA suportat.
  • No és deute bancari. Siemens Renting no és un banc, de manera que el risc que ens concedeixi no consta a la CIRBE.
  • Millora ratis financers. El balanç no es veurà afectat per aquesta operació perquè el bé no s’activa ni tampoc apareix deute com a més passiu.

 

Tot plegat fa que la opció del rènting tingui cada dia més adeptes perquè s’adapta a les necessitats del client tant pel que fa a la quota com a la durada i que permet tenir un parc de maquinària renovat i modern, ajustat a les necessitats de cada moment, més productiu i fiable. Una opció còmoda, fiscalment neutre i financerament avantatjosa.

Xavier Torrentó. 

Direcció Financera